بست بی پی ای ای شرکت بی پی آی اسپورت

دارای CLA جهت افزایش روند چربی سوزی و عضله سازی

ریکاوری سریعتر عضلات

تغذیه بهتر عضلات

جلوگیری از فرآیند کاتابولیک و تخریب بافت عضلانی

افزایش توان تمرینی

دارای مواد مغذی اضافی جهت افزایش بهره وری